Dziś jest: Piątek, 17 Września 2021 r.
Elbląski Komitet Obywatelski » strona główna

AKTUALNOŚCI

WYBORY

BAROMETR AKTYWNOŚCI RADNYCH

OSTATNIE WPISY NA BLOGACH

DOKUMENTY

CZYTELNIA

STANOWISKA

Regulamin BAR 2012

Dodano: 2011-09-05, 17:22 | Odsłon: 20083

REGULAMIN
BAROMETRU AKTYWNOŚCI
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
edycja II/2012


I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Barometr Aktywności Radnych (BAR) jest narzędziem monitorowania oraz oceny jakości sprawowania mandatu przez radnych Rady Miejskiej Elbląga.
2. BAR realizowany jest przez niezależnych od Rady Miejskiej i Prezydenta mieszkańców Elbląga, w tym przedstawicieli organizacji społecznych, mediów, uczelni, instytucji itp.
3. Za stronę organizacyjną BAR oraz gromadzenie danych dotyczących działalności radnych, ich systematyzację i archiwizowanie odpowiada Elbląski Komitet Obywatelski.
4. Ocena pracy radnych dokonywana jest po upływie kolejnego roku kadencji Rady Miejskiej, licząc od dnia wyborów.

II. RADA PROGRAMOWA BAR

1. Oceny jakości pracy radnych dokonuje Rada Programowa Barometru Aktywności Radnych.
2. Rada Programowa powoływana jest przez Elbląski Komitet Obywatelski do każdej edycji BAR.
3. Rada Programowa liczy do 15 osób.
4. Radę Programową BAR stanowią osoby zaufania publicznego: m.in. dziennikarze, liderzy organizacji społecznych, przedsiębiorcy, ludzie kultury i nauki itp.
5. Każdy członek Rady Programowej ma obowiązek zadeklarowania rzetelności i bezstronności pracy w Radzie i zgodnie z deklaracją uczestniczenia w jej pracach.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Programowej oraz innych osób funkcyjnych – jeśli zajdzie potrzeba ich wyboru - odbywa się na zasadzie ukonstytuowania się Rady na pierwszym posiedzeniu.
7. Sekretarz Rady wskazywany jest przez Elbląski Komitet Obywatelski.
8. Decyzje Rady Programowej podejmowane są w drodze konsensusu.

III. KRYTERIA OCENY

Rada Programowa dokonuje oceny punktowej jakości pracy radnych na podstawie kryteriów określonych w poniższych pięciu obszarach:

1. Praca w Radzie Miejskiej - do 40 punktów
a. aktywny udział w pracach komisji oraz podczas sesji Rady Miejskiej,
b. innowacyjność i kreatywność,
c. ilość i jakość interpelacji,
d. udział w pracach grup roboczych, zespołów itp.

2. Praca poza Radą Miejską na rzecz miasta i jego mieszkańców - do 20 punktów
a. ilość i jakość podejmowanych inicjatyw i interwencji na rzecz mieszkańców,
b. realizacja obietnic wyborczych,
c. współpraca z mediami.

3. Komunikacja z mieszkańcami - do 18 punktów
a. częstotliwość i jakość komunikowania się z mieszkańcami (w tym dyżury radnych) , posiadanie poczty elektronicznej, prowadzenie bloga, strony internetowej itp., odpowiadanie na pytania mieszkańców,
b. udział w wydarzeniach publicznych,
c. opracowywanie sprawozdań ze swojej działalności.

4. Etyka w sprawowaniu mandatu – od -20 do 12 punktów
przestrzeganie zasad pracy radnego, transparentność działań, przedkładanie korzyści osobistych nad publicznymi, kultura osobista itp.

5. Ocena wspólna Rady Programowej - do 10 punktów
inne kryteria nie dające się zakwalifikować do ww obszarów np.: pozycja życiowa, zawodowa, funkcja sprawowana w Radzie Miejskiej, pozostawanie w opozycji/koalicji itp.

IV. SPOSÓB OCENY, TYTUŁY

1. Radny, który otrzyma od 70 do 100 punktów lokowany jest w grupie najbardziej aktywnych radnych, od 31 do 69 punktów w grupie radnych średnio aktywnych, od 0 do 30 w grupie radnych najmniej aktywnych.
2. Radni otrzymujący ponad 70 punktów otrzymują tytuł „Asa”. Rada Programowa może przyznać wyróżnienia.
3. Przed dokonaniem dorocznej oceny przesyłane jest radnym pismo z prośbą o przekazaniu do Rady Programowej informacji obrazującej ich działalność w minionym roku.
4. Na początku kadencji przesyłane jest do radnych pismo z pytaniem o najważniejsze postulaty wyborcze, które przedstawili podczas kampanii wyborczej.

V. URNA BAROMETRU AKTYWNOŚCI RADNYCH

1. Urna BAR jest metodą pozyskiwania informacji na temat pracy radnych od mieszkańców, organizacji, instytucji, firm itp.
2. Urna jest czynna przez cały okres funkcjonowania Rady Miejskiej.
3. Informacje można przekazywać na formularzu (tzw. Karcie) lub w dowolnej formie pisemnej drogą mailową na adres eko.elblag@o2.pl lub drogą pocztową na adres: EKO, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg.

VI. POZYSKIWANIE INFORMACJI

Gromadzenie informacji na temat pracy radnych następuje poprzez:
1. analizę przebiegu sesji i prac komisji stałych Rady Miejskiej,
2. pozyskiwanie danych w oparciu o dokumenty dostępne w biurze RM (protokoły itp.),
3. stały monitoring mediów i życia publicznego,
4. analizę informacji pozyskanych z „Urny Barometru Aktywności Radnych”,
5. informacji/sprawozdań otrzymanych od radnych na temat ich rocznej pracy.

VII. SPOSÓB SPORZĄDZANIA RANKINGU

1. Rada Programowa BAR powoływana jest do końca czerwca każdego roku. Na pierwszym spotkaniu Rada przyjmuje Regulamin BAR przedstawiony przez Zarząd EKO.
2. Rada Programowa BAR rozpoczyna proces oceny na 2 miesiące przed upływem kolejnych lat kadencji Rady Miejskiej.
3. Członkowie Rady Programowej dokonują punktowej oceny pracy wszystkich radnych w obszarach od I do IV posługując się „Kartą oceny”.
4. Po wstępnym zsumowaniu punktów Rada Programowa dokonuje wspólnej, ostatecznej oceny w zakresie obszaru V.
5. Na podstawie ostatecznej oceny sporządzany jest ranking radnych.
6. Decyzja Rady Programowej jest ostateczna.

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ PROMOCJA NAJLEPSZYCH RADNYCH

1. Ranking radnych przedstawiany jest co roku podczas otwartego spotkania pod nazwą „Rozdanie Asów” w ciągu miesiąca po sporządzeniu rankingu.
2. Najlepsi radni będą promowani w mediach i na stronie internetowej Elbląskiego Komitetu Obywatelskiego.
3. Najbardziej aktywni radni będą rekomendowani wyborcom przed kolejnymi wyborami samorządowymi.

IX. EWALUACJA I DOSKONALENIE

1. Po zakończeniu kolejnej edycji BAR organizowane jest spotkanie ewaluacyjne Rady Programowej BAR oraz Zarządu EKO, podczas którego dokonywana jest ocena realizacji BAR.
2. Na podstawie wypracowanych podczas spotkania ewaluacyjnego rekomendacji, zarząd EKO w porozumieniu z Radą Programową modyfikuje Regulamin BAR.

Regulamin przyjęty przez Radę Programową BAR w dniu 30. maja 2012
Elbląski Komitet Obywatelski

Strona główna | O nas | Członkowie | Jak przystąpić | Galeria | Linki | Mapa serwisu | Kontakt stat4u