Dziś jest: Sobota, 10 Kwietnia 2021 r.
Elbląski Komitet Obywatelski » strona główna

AKTUALNOŚCI

WYBORY

BAROMETR AKTYWNOŚCI RADNYCH

OSTATNIE WPISY NA BLOGACH

DOKUMENTY

CZYTELNIA

STANOWISKA

Stanowisko Nr 3 Elbląskiego Forum Obywatelskiego

Dodano: 2010-02-01, 20:40 | Odsłon: 11539

STANOWISKO Nr 3
Elbląskiego Forum Obywatelskiego
z dnia 26. maja 2009

 

Informacja o debacie

14 maja 2009 r. odbyła się kolejna debata publiczna, zorganizowana przez inicjatywę obywatelską „Elbląskie Forum Obywatelskie”, poświęcona relacji szkoła – rodzice pod nazwą „W oślej ławce? Czyli o roli rodziców w szkole”.
W debacie uczestniczyło około 40 osób. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za przybycie i udział w dyskusji.

Ocena sytuacji

Rodzice to grupa społeczna, która powinna być szczególnie aktywna. Współczesny świat stawia przed młodymi ludźmi trudne wymagania. Ogromny postęp technologiczny stwarza konieczność  ciągłego podwyższania poziomu wykształcenia. Jednocześnie grożą im liczne niebezpieczeństwa. Przygotowanie młodzieży do stawienia czoła tym wyzwaniom wymaga szerokiej współpracy szkoły i rodziców. Jak stwierdza Społeczne Towarzystwo Oświatowe szkoła XXI w. powinna być szkołą wspólnoty uczniów, nauczycieli i rodziców.

W istniejącym systemie prawnym jest już odpowiednie miejsce dla rodziców w szkole. Zostały określone procedury powoływania rad rodziców, rady rodziców otrzymały też odpowiednie kompetencje. Nadal jednak rola rodziców w szkole jest znikoma. System funkcjonowania szkoły nie jest nastawiony na współpracę z rodzicami: brakuje wzajemnego zaufania, obie strony nie umieją ze sobą rozmawiać i obawiają się siebie nawzajem.

Wprowadzenie w życie przepisów o funkcjonowaniu Rad Rodziców wymaga odpowiedniego programu szkoleń dla nauczycieli, pracowników  oświaty i rodziców. Inicjatywa musi wyjść od nauczycieli – grona pedagogiczne trzeba przekonać o korzyściach płynących z dobrej współpracy z rodzicami. Istnieją dobre przykłady takiej współpracy, które należałoby upowszechniać.

Aktywna współpraca rodziców ze szkołą ma też dalekosiężne skutki wychowawcze:  zaangażowanie rodziców w sprawy publiczne jest dobrym przykładem dla młodzieży i przyczynią się do budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Rekomendacje

Należy wypracować w elbląskich szkołach trwały system pozyskujący jak największą liczbę rodziców do partnerskiej współpracy. Należy stworzyć katalog form pracy rodziców na rzecz szkoły oraz system stałego motywowania i dziękowania.

Praca z rodzicami - osobami dorosłymi jest trudna, odmienna od pracy z uczniami, nauczyciele muszą się nauczyć w jaki sposób skutecznie komunikować się z rodzicami (Np. nie sprzyja tworzeniu zaufania „wywiadówkowy” sposób przeprowadzania spotkań). Wszyscy nauczyciele powinni przejść odpowiednie szkolenia w tym zakresie.

Należy wzmocnić Rady Rodziców. Należy organizować regularne konferencje Rad Rodziców ze wszystkich szkół w celu wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, wsparcia. Należy wprowadzić zasadę ewaluacji pracy Rad Rodziców.

Prezydent powinien podawać do publicznej wiadomości zestawienia zbiorcze dotyczące placówek oświatowych obejmujące w szczególności: wysokości rocznych budżetów, struktury wydatków, stanu zatrudnienia, ilości uczniów itp. dla każdej placówki oddzielnie. 

Szkoły powinny udostępniać rodzicom syntetyczne sprawozdania roczne z działalności merytorycznej i finansowej szkoły.

Rodzice pierwszoklasistów powinni otrzymywać kompendium wiedzy (w formie np. przystępnie opracowanej broszury) na temat przysługujących im praw i obowiązków, sposobu funkcjonowania Rady Rodziców, możliwości włączenia się w działania szkoły itp.

W celu poprawy komunikacji z rodzicami warto upowszechnić elektroniczny system informacji obejmujący dziennik elektroniczny i mailową bazę danych adresów rodziców.

Należy promować szkoły, w których współpraca z rodzicami jest najlepsza.

Zakończenie

Zwracamy się z wnioskiem  do radnych Rady Miejskiej Elbląga oraz do Prezydenta miasta o podjęcie działań i stworzenie warunków zachęcających szkoły i rodziców do nawiązywania autentycznej współpracy.

Niniejsze stanowisko przesłane zostanie do radnych Rady Miejskiej Elbląga, władz samorządowych, szkół, Rad Rodziców, organizacji społecznych, politycznych i gospodarczych Elbląga oraz lokalnych mediów.

 

Antoni Czyżyk

Prezydent EFO

 

Celem Elbląskiego Forum Obywatelskiego jest tworzenie przestrzeni
do debaty publicznej i wypracowywanie stanowisk dotyczących ważnych spraw miasta.

 

Strona główna | O nas | Członkowie | Jak przystąpić | Galeria | Linki | Mapa serwisu | Kontakt stat4u