Dziś jest: Piątek, 17 Września 2021 r.
Elbląski Komitet Obywatelski » strona główna » dokumenty » Statut

AKTUALNOŚCI

WYBORY

BAROMETR AKTYWNOŚCI RADNYCH

OSTATNIE WPISY NA BLOGACH

DOKUMENTY

CZYTELNIA

STANOWISKA

Statut

Dodano: 2012-03-29, 12:10 | Odsłon: 15160

Niniejsze stowarzyszenie jest kontynuacją inicjatywy obywatelskiej – Elbląskiego Komitetu Obywatelskiego powołanego 11 listopada 2009 roku.
 
Rozdział I
Nazwa, charakter, teren działania i siedziba

§1
Niniejszy Statut jest aktem normatywnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania stowarzyszenia o nazwie: Elbląski Komitet Obywatelski, zwany dalej Komitetem.
Komitet może używać nazwy skróconej EKO.

§2
Komitet działa w oparciu o przepisy ustaw:
a)     z dnia 07.04.1989 roku prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr  20, poz. 104 z późniejszymi zmianami),
b)     z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z 2010 roku).
Komitet posiada osobowość prawną.

§3
Siedzibą Komitetu jest miasto Elbląg.
Terenem działania Komitetu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Działalność gospodarcza Komitetu może być prowadzona na terenie całego kraju oraz za granicą, na podstawie odrębnych przepisów.
Komitet do realizacji swoich zadań może zatrudniać pracowników, w tym członków Komitetu.

§4
Komitet używa pieczęci podłużnej tytułowej.
 
Rozdział II
Cel stowarzyszenia i sposoby jego realizacji

§5
Celem Komitetu jest:
Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Elbląga.
Wspieranie aktywności obywatelskiej mieszkańców Elbląga.
Integrowanie środowisk do działań na rzecz dobra wspólnego Elbląga.
Podnoszenie jakości pracy samorządu.
Zwiększenie roli komitetów obywatelskich w zarządzaniu Elblągiem.
Wspieranie i inspirowanie biznesu.
Propagowanie samorządności lokalnej.
Edukacja obywatelska i propagowanie patriotyzmu.
Upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej i międzynarodowej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Wspieranie rozwoju edukacji, kultury, sportu, turystyki, ekologii.

§6
Swoje cele statutowe Komitet realizuje poprzez:
1.    Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
2.    Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
3.    Monitorowanie jakości pracy samorządu.
4.    Wspieranie inicjatyw lokalnych i organizacji pozarządowych.
5.    Przeprowadzanie akcji społecznych.
6.    Uczestnictwo w życiu publicznym.
7.    Współpraca z innymi podmiotami zainteresowanymi wspólną realizacją celów.
8.    Organizowanie debat, spotkań, szkoleń, konferencji itp.
9.    Wydawanie publikacji, biuletynów informacyjnych itp.
 
Rozdział III
Członkowie Komitetu, ich prawa i obowiązki

§7
Członkowie Komitetu dzielą się na:
Członków zwyczajnych.
Członków wspierających.
Członków honorowych.

§8
Członkiem Komitetu może zostać:
a)     Osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych,
b)     Cudzoziemiec zarówno posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i mający miejsce zamieszkania za granicą, który zgodnie z prawem polskim oraz prawem jego obywatelstwa posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§9
Warunkiem uzyskania członkostwa Komitetu jest:
a)     wniesienie do Zarządu pisemnej deklaracji przystąpienia,
b)     przyjęcie w poczet członków przez Zarząd.

§10
1.    Członkiem wspierającym Komitetu może być każda osoba prawna i fizyczna, która przez udzieloną pomoc materialną lub fizyczną przyczynia się do realizacji celów statutowych.
2.    Członek wspierający musi spełnić wymagania określone w §9.

§11
Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie, na wniosek Zarządu, osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Komitetu.

§12
Do obowiązków członka zwyczajnego Komitetu należy:
a)     przestrzeganie statutu i uchwał władz Komitetu,
b)     branie czynnego udziału w pracach Komitetu,
c)      regularne opłacanie miesięcznych składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie,
d)     prezentowanie etycznych postaw obywatelskich, lojalność i dbałość o dobrą opinię Komitetu
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§13
Członek zwyczajny Komitetu ma prawo do:
a)     uczestnictwa w Walnych Zebraniach,
b)     wybierania i bycia wybieranym do wszystkich władz Komitetu,
c)      oceny działalności Komitetu,
d)     składania wniosków do wszystkich organów Komitetu.
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§14
Członkostwo w Komitecie ustaje na skutek:
a. wystąpienia z Komitetu na pisemny wniosek zainteresowanego złożony do Zarządu. Członkostwo ustaje z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd o wykreśleniu z rejestru członków.
b. śmierci.
c. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:
- działania na szkodę Komitetu,
- nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i decyzji organów statutowych,
- nieopłacania składek przez okres 3 miesięcy.
Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Komitetu można się odwołać do Walnego Zebrania w terminie 1 miesiąca od dnia powzięcia informacji o wykluczeniu. Wniesienie odwołania powoduje zawieszenie w prawach członka do dnia podjęcia uchwały przez Walne Zebranie.

Rozdział IV
Władze Komitetu

§15
Władzami Komitetu są:
Walne Zebranie.
Zarząd.
Komisja Rewizyjna.

§16
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Komitetu. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zebranie zwyczajne - zbiera się raz w roku.
Walne Zebranie nadzwyczajne - zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub przez co najmniej 1/3 członków.
O terminie i miejscu Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków w sposób skuteczny co najmniej 14 dni przed Walnym Zebraniem.
Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych.
Walne Zebranie odbywające się w drugim terminie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych członków, pod warunkiem, że informacja o tym była podana w zawiadomieniu.

§17
Do kompetencji Walnego Zebrania Komitetu należy:
1.    określanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Komitetu,
2.    udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3.    wybór Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4.    uchwalanie zmian w Statucie,
5.    podjęcie decyzji o likwidacji,
6.    podjęcie decyzji o terminie i zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
7.    podjęcie decyzji o wysokości składek członkowskich,
8.    podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach, wniesionych przez organy statutowe lub samych członków.

§18
Uchwały Walnego Zebrania Komitetu zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał w sprawach zmian w Statucie i likwidacji Komitetu. Uchwały te wymagają większości 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu.

§19
Zarząd składa się z 5 osób: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka zarządu.
Członkiem Zarządu może być osoba, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno-skarbowe.
Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie z tym że Prezes Zarządu wybierany jest w pierwszej kolejności, w odrębnym głosowaniu.
Zarząd Komitetu na swym pierwszym posiedzeniu konstytuuje się określając funkcje i kompetencje dla swoich członków.
W pracach Zarządu mogą brać udział zaproszeni goście z głosem doradczym.

§20
Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
W wypadku zmniejszenia się składu zarządu i komisji rewizyjnej w trakcie kadencji władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.

§21
Zarząd kieruje działalnością Komitetu i reprezentuje go na zewnątrz.
Do wykonywania czynności wynikających z prawa pracy upoważniony jest Prezes Zarządu.
Do składania oświadczeń woli, w tym w sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są łącznie Prezes lub Wiceprezes i Członek zarządu.

§22
Do kompetencji Zarządu Komitetu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w Statucie innym organom statutowym, a w szczególności:
realizacja uchwał Walnego Zebrania.
przyjmowanie nowych członków.
podejmowanie uchwał o wykluczeniu członków.
tworzenie planów działalności.
zwoływanie Walnego Zebrania.
składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Walnym Zebraniem.
zarządzanie i dysponowanie majątkiem i funduszami Komitetu.
ustalanie regulaminów i przepisów wewnętrznych.
zatrudnianie pracowników.

§23
1.     Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa.
2.     Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§24
1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2.      Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3.      Komisją Rewizyjną kieruje jej Przewodniczący, wybierany przez członków Komisji Rewizyjnej spośród siebie.

§25
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.     kontrola działalności finansowej i merytorycznej Komitetu;
2.     składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach;
3.     stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Rozdział V
Majątek Komitetu

§26
1.    Majątek Komitetu stanowią:
a)     środki finansowe,
b)     nieruchomości i ruchomości,
c)      wierzytelności.
2.      Majątek Komitetu powstaje:
a)     ze składek członkowskich,
b)     z dotacji,
c)      z darowizn,
d)     ze zbiórek publicznych,
e)     z dochodów z majątku Komitetu,
f)       z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

§27
Komitet może prowadzić działalność gospodarczą, z której cały dochód przeznacza na realizację celów statutowych.
Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie odrębnych przepisów.
Za zobowiązania wynikające z działalności gospodarczej Komitet odpowiada całym swoim majątkiem.

Rozdział VI
Likwidacja Komitetu

§28
Likwidacja Komitetu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 członków, przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.
Z wnioskiem o likwidację może wystąpić Zarząd lub 1/3 członków Komitetu.
Walne Zebranie powołuje likwidatora i określa tryb likwidacji oraz przeznaczenie majątku Komitetu pozostałego po likwidacji.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§29
Komitet może być członkiem Związków i Federacji. Decyzje w tej sprawie podejmuje Walne Zebranie.

§30
Zmiana statutu Komitetu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 członków, przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

 

Przyjęto uchwałą nr 2 Zebrania Członków Założycieli w dniu  18 stycznia 2011

Pliki dołączone do informacji:

Strona główna | O nas | Członkowie | Jak przystąpić | Galeria | Linki | Mapa serwisu | Kontakt stat4u