Dziś jest: Sobota, 10 Kwietnia 2021 r.
Elbląski Komitet Obywatelski » strona główna » wybory » Program wyborczy (2010)

AKTUALNOŚCI

WYBORY

BAROMETR AKTYWNOŚCI RADNYCH

OSTATNIE WPISY NA BLOGACH

DOKUMENTY

CZYTELNIA

STANOWISKA

Program wyborczy (2010)

Dodano: 2010-10-22, 08:59 | Odsłon: 10826

PROGRAM WYBORCZY 

ELBLĄSKIEGO KOMITETU OBYWATELSKIEGO

Elbląg, październik 2010

 

Program opracowany przez ekspertów oraz  kandydatów na radnych Elbląskiego  Komitetu Obywatelskiego na podstawie m.in. badania ankietowego ponad 500 elblążan.

Program ten jest programem długofalowym. Realizowany będzie przez Elbląski Komitet Obywatelski wraz z radnymi Klubu Radnych EKO.

 

 

1. Elbląg miastem obywatelskim

 

Zgodnie z fundamentalnymi założeniami naszego programu chcemy wspierać rozwój organizacji obywatelskich – pozarządowych, zawodowych, gospodarczych. Chcemy wdrożyć zasady partnerskiej współpracy, tworzyć warunki do ich sprawnego funkcjonowania z korzyścią dla całej elbląskiej społeczności. 

Obecnie samorząd lokalny nie sprzyja aktywizacji mieszkańców, nie jest otwarty na ich inicjatywy, nie potrafi wykorzystać ich inwencji. Inicjatywy zgłaszane przez obywateli są ignorowane. Organizacje pozarządowe traktowane są jak petenci, a nie jak partnerzy. Samorząd nie stosuje zasady pomocniczości , woli realizować swoje zadania poprzez urzędników niż powierzać je  organizacjom pozarządowym. Od kilku lat nie zwiększa się  pula środków finansowych na ich działalność. Roczne programy współpracy samorządu z organizacjami są fikcją, nie mają odzwierciedlenia w budżecie miasta. Nie wspiera się organizacji w pozyskiwaniu przez nie pieniędzy zewnętrznych – zlikwidowane zostały środki finansowe na wkład własny. 

Zamierzamy doprowadzić do tego, aby organizacje były partnerem, a nie klientem samorządu, aby odzyskały swoje właściwe miejsce w relacjach z samorządem, aby samorząd nie hamował ich rozwoju, ale dawał realne wsparcie, aby jako zorganizowany głos mieszkańców miały wpływ na współzarządzanie miastem.  Cel ten chcemy osiągnąć poprzez następujące działania:

1.1 . Wprowadzenie w życie zasady pomocniczości - ustalając wspólnie z przedstawicielami sektora pozarządowego rodzaje zadań publicznych, które mogą realizować przygotowane do tego organizacje, w ramach powierzenia lub wsparcia w formie kilkuletnich kontraktów.

1.2 . Zwiększenie budżetu na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz przywrócenie funduszu na wkłady własne do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych a także udzielanie pożyczek i poręczeń kredytowych.

1.3 . Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sektora pozarządowego, poprzez nieodpłatne udostępnianie lokali komunalnych, utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych odpowiadającego potrzebom i randze ponad stutysięcznego miasta.

1.4 . Partnerską współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi w kreowaniu polityki społecznej, poprzez współudział w zespołach tworzących programy społeczne i konsultowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

1.5 . Promocję organizacji, m.in. poprzez współudział w targach, wystawach i innych imprezach promocyjnych organizowanych przez miasto a także w kontaktach z miastami partnerskimi.

1.6 . Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej poprzez pomoc samorządu w rozpoczęciu działalności gospodarczej organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.  

1.7 . Uaktywnienie najstarszej i najmłodszej generacji mieszkańców poprzez utworzenie dzielnicowych (osiedlowych) Klubów Seniora i Klubów Młodzieży, które będą miejscem realizacji ich inicjatyw.

1.8 . Budowę Resursy Obywatelskiej w miejscu dawnej Resursy Mieszczańskiej, która będzie wizytówką obywatelskiego Elbląga. W Resursie mieścić się będzie centrum konferencyjne i szkoleniowe, Centrum Organizacji Pozarządowych, siedziby organizacji wspierających trzeci sektor, takich  jak Fundacja Elbląg.

 

Elbląg składa się z szeregu dzielnic i osiedli o różnorodnym charakterze i różnie wyposażonych w infrastrukturę techniczną i społeczną. Chcemy dążyć do wyrównania warunków życia wszystkich mieszkańców miasta. W związku z powyższym zamierzamy:

1.9. Zainicjować i utworzyć warunki do powstawania partnerstw dzielnicowych oraz rad dzielnicowych (jednostek pomocniczych samorządu), które będą miały swój budżet, swoje siedziby na dzielnicy, służące także działalności społecznej i kulturalnej młodzieży, seniorów i innych zainteresowanych grup mieszkańców osiedla (dzielnicy).

 

2. Elbląski Ratusz przejrzysty i otwarty na inicjatywy obywatelskie

 

Elblążanin nie zatrudniony w Urzędzie Miejskim i nie mający tam krewnych i znajomych niemal nic nie wie o tym, co robią lub zamierzają władze miasta. Nie wie, o czym mówi się na sesjach Rady Miasta, na co Prezydent wydaje pieniądze z jego podatków, co zmieni się w mieście w najbliższym czasie - i nie ma to żadnego wpływu. Wyborcy nie wiedzą też, jak wypełniają przyjęte na siebie zobowiązania wybrani przez nich radni. Żeby to zmienić, potrzebna jest skuteczna polityka informacyjna, odpowiednie procedury konsultacji społecznych oraz włączanie mieszkańców i tworzone przez nich organizacje do współzarządzania miastem. Różne środowiska społeczne uznają też za potrzebne ustanowienie  obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, dzięki której grupy obywateli będą zgłaszać swoje wnioski i projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawach ich dotyczących.

W zakresie polityki informacyjnej  zamierzamy:

2.1 . Transmitować w lokalnej telewizji (i umieszczać w Internecie) przebieg każdej sesji Rady Miejskiej.

2.2 . Wysyłać drogą mailową newslettera o pracy samorządu do zainteresowanych mieszkańców.

2.3 . Wprowadzić zasadę, że każdy radny raz w roku publikuje sprawozdanie ze swojej pracy w Radzie Miejskiej na stronie internetowej miasta.

2.4 . Ustanowić stałe dyżury radnych również w ich okręgach wyborczych.

2.5 . Zapewnić dostępność do radnych poprzez podanie ich adresów mailowych.

2.6 . Wydawać publikacje miejskie, w których przedstawiane będą w przystępnej wersji m.in. programy społeczne i inwestycyjne, planowany budżet i inne ważne dla mieszkańców informacje.

2.7 . Uruchomić internetowy punkt informacyjny.

2.8 . Uruchomić „gorącą linię dla obywateli”, obsługiwaną przez koordynatora służb miejskich, na którą będą zgłaszali swoje uwagi dotyczące różnych problemów związanych z funkcjonowaniem miasta (np. błędne oznakowanie ulic).

W zakresie konsultacji społecznych zamierzamy:

2.9 . Wprowadzić uchwałę Rady Miejskiej o prowadzeniu skutecznych konsultacji społecznych w wielu istotnych sprawach miasta, w tym konsultacji w sprawach wnoszonych przez samych mieszkańców.

W zakresie włączania mieszkańców do współzarządzania miastem zamierzamy:

2.10 . Doprowadzić do przyjęcia uchwały o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej, gdzie wymagane byłoby 100 podpisów pod projektem uchwały – co postawi Elbląg w rzędzie najbardziej obywatelskich miast Polski. 

2.11 Tworzyć trójsektorowe partnerstwa (łączące samorząd, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe) do rozwiązywania problemów i kreowania rozwoju miasta w konkretnych dziedzinach.

2.12 Tworzyć wspólne zespoły, do których zapraszani będą przedstawiciele organizacji i  zainteresowani mieszkańcy (m.in. Społeczne Rady Programowe przy instytucjach miejskich).

 

3. Elbląg konkurencyjny i efektywnie zarządzany

 

Rozwój gospodarczy odbywać się powinien w dwóch kierunkach: poprzez rozwój przedsiębiorczości mieszkańców miasta oraz pozyskanie inwestorów zewnętrznych. Na oba kierunki rozwoju duży wpływ ma samorząd. Kierunki rozwoju gospodarczego określić powinna dobra strategia, uwzględniająca uwarunkowania i potencjalne możliwości wynikające z położenia geograficznego, powiązań komunikacyjnych, walorów i pojemności środowiska przyrodniczego, istniejący potencjał ludzki i infrastrukturę. Strategia musi określić, jak Elbląg może wygrać konkurencję z innymi miastami.

 

Samorząd powinien tworzyć przyjazne warunki i wspierać rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez:

3.1. Monitorowanie funkcjonowania miejscowych firm i eliminację ujawnionych przeszkód administracyjnych w prowadzeniu i rozwoju przedsiębiorczości.

3.2. Przyjazną politykę fiskalną, system ulg, pomoc w uzyskaniu kredytów (poręczenia).

3.3. Pomoc prawną, doradztwo ekonomiczne i marketingowe w tworzeniu i prowadzeniu  małych firm.

3.4. Aktywną promocję firm elbląskich na terenie kraju i za granicą – wypracowanie „produktów elbląskich” (wysokiej jakości produktów przemysłowych, turystycznych lub usług, ściśle powstających lub oferowanych w Elblągu).

3.5. Nie konkurowanie z przedsiębiorcami.

3.6. Realizację w uzasadnionych przypadkach zadań publicznych w partnerstwie publiczno-prywatnym.

3.7. Odtworzenie paktu lokalnych podmiotów rynku pracy.

 

Pozyskiwanie zewnętrznych inwestorów wymaga efektywnej promocji miasta. Tu niezbędne jest:

3.8. Utworzenie atrakcyjnej strony internetowej, zawierającej kompleksowe informacje o ofercie inwestycyjnej i zaletach inwestowania w Elblągu.

3.9. Zlecenie opracowania i wdrożenie profesjonalnej kampanii promocyjnej (utworzenie logo miasta).

3.10. Aktywne poszukiwanie inwestorów poprzez bezpośrednie kontakty przedstawicieli władz miasta.

W Urzędzie Miejskim brakuje specjalistów od zarządzania, menedżerów. Zainwestowane pieniądze – własne i unijne – nie przynoszą miastu oczekiwanych dochodów, niektóre generują straty. Park Technologiczny na Modrzewinie realizowany jest bez biznesplanu – nie wiadomo czy i kiedy przyniesie miastu korzyści finansowe i społeczne (miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanej kadry). Nie jest dostatecznie wykorzystywany potencjał naukowy wyższych uczelni.

Jednocześnie naczelnicy wydziałów  w Urzędzie Miejskim mają bardzo ograniczone kompetencje, nie mają motywacji do kreatywnego działania – są wykonawcami odgórnych decyzji. 

W związku z powyższym  uważamy za konieczne wprowadzenie zasad nowoczesnego zarządzania, wykorzystujących w wyższym stopniu kapitał ludzki.  W tym celu zamierzamy:

3.11. Rozważyć możliwość przekazania firmom prywatnym zarządzania niektórymi obiektami miejskimi.

3.12. Przeprowadzić otwarte konkursy na menedżerów Parku Technologicznego, hali widowiskowo-sportowej przy ul. Grunwaldzkiej, portu komunalnego.

3.13. Nawiązać współpracę z elbląskimi wyższymi uczelniami w celu zbudowania zaplecza eksperckiego dla władz samorządowych - Obserwatorium Rozwoju Elbląga

3.14. Odejść od autorytarnego sposobu zarządzania poprzez premiowanie aktywności, dobrych pomysłów i efektywnych działań pracowników urzędu i dyrekcji podległych jednostek (zgodnych z przyjętą strategią rozwoju miasta).

 

4. Elbląg łączy Wschód z Zachodem, wraca na morze, odnawia historyczne związki z Europą

 

Władze miasta nie wykorzystują położenia Elbląga na granicy UE i Rosji, które czyni z Elbląga „bramą Unii na Wschód”.  Elbląg może być miejscem spotkań Zachodu i Wschodu, co przyniosłoby miastu dochody i mogłoby zainteresować inwestorów. Jednocześnie można tu wykorzystać morskie i hanzeatyckie tradycje Elbląga. Planujemy we współpracy z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i zawodowymi:

4.1. Organizację międzynarodowych konferencji, targów i wystaw.

4.2. Podjąć starania o otwarcie w Elblągu placówki UE, obsługującej osoby podróżujące na trasie UE – Wschód. 

4.3. Wspierać inicjatywę objęcia całego Obwodu Kaliningradzkiego małym ruchem bezwizowym, włączając do tej strefy Elbląg (50 km po stronie Polski).

4.4. Organizację międzynarodowych Dni Hanzy, z udziałem miast - członków Nowej Hanzy.

4.5. Pomoc małym firmom i organizacjom pozarządowym w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych.

 

5. Elbląg liderem w swoim historycznym regionie – w obszarze nad Zalewem Wiślanym,  Wysoczyzny Elbląskiej i Żuław.

 

Duży wpływ na rozwój  Elbląga mają jego powiązania z obszarem Zalewu Wiślanego, Wysoczyzny Elbląskiej i Żuław. Mieszkańcy tego obszaru korzystają z usług oferowanych w Elblągu. Bogate walory turystyczne tych rejonów przy odpowiednim zagospodarowaniu mogą przyciągnąć turystów, którzy również odwiedzą Elbląg. Jednocześnie tereny te są tradycyjnym miejscem rekreacji elblążan. Powiaty i gminy na opisanym terenie nie rozwiną się bez wsparcia Elbląga i tego wsparcia oczekują. Wobec powyższego planujemy:

5.1. Opracować i realizować wspólną strategię rozwoju turystyki, w tym turystyki wodnej.

5.2. Ożywić Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych, uaktywnić swój udział w Związku Gmin Nadkanałowych (Kanału Elbląskiego).

5.3. Opracować wspólny kalendarz imprez i wspólnie je promować.

5.4. Opracować i przeprowadzić kampanię społeczną na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego (co pozwoli poprawić stan czystości wód Zalewu i plaż).

5.5. Stworzyć warunki – zachęcić przedsiębiorców – do uruchomienia stałego połączenia drogą wodną Elbląga z Krynicą Morską (włącznie z uregulowaniem  przejścia szlaku wodnego przez rezerwat w ujściu rzeki Elbląg).

5.6. Organizować międzynarodowe pielgrzymki do Świętego Gaju (wypromowanie sanktuarium i szlaku  Św. Wojciecha).

5.7. Odtworzyć emporium handlowe Truso.

5.8. Utworzenie regionalnej stacji ratownictwa medycznego ze śmigłowcem.

5.9. Utwardzenie jednego pasa startowego na lotnisku, co umożliwi ruch małych samolotów (w celach komunikacyjnych i rekreacyjnych – np. przeloty nad Zalewem).

 

6. W Elblągu jest gdzie zamieszkać

 

Brak mieszkań dla młodych rodzin, których nie stać jeszcze na zakup własnego mieszkania – to jeden z ważnych powodów zarobkowej emigracji, a także wyjazdu z Elbląga na stałe. Nie maleje też kolejka osób i rodzin w trudnej sytuacji materialnej, oczekujących na mieszkania socjalne. Polityka mieszkaniowa obecnych władz zmierza do zmniejszania zasobu mieszkań komunalnych czynszowych i socjalnych, co jest w jawnej sprzeczności z potrzebami społecznymi. Wątpliwości też budzi obecny sposób zarządzania tym zasobem, jako zbyt drogi i nieefektywny.

Uważamy za konieczne:

6.1. Opracowanie nowego programu budownictwa mieszkaniowego i pozyskanie środków na jego realizację.

6.2. Reorganizację Zarządu Budynków Komunalnych lub zmianę sposobu zarządzania lokalami komunalnymi.

 

Pojawił się problem braku miejsc parkingowych. Ten problem należy rozwiązać poprzez:

6.3. Budowę parkingów podziemnych i wielopoziomowych

  

7. Elbląg łączy historię ze współczesnością

 

Miejscem, które wyróżnia Elbląg, tak jak przed wiekami, jest starówka. Powojenna część miasta nie posiada żadnych charakterystycznych cech: z wyjątkiem CSE „Światowid” nie ma tu oryginalnych budowli, niepowtarzalnych założeń urbanistycznych czy parkowych. Położone nad rzeką Elbląg stare miasto wraz z Wyspą Spichrzów odtwarza też portowy charakter miasta, liczącego się niegdyś członka Hanzy, otwartego na cały świat. Jedyna w swoim rodzaju Retrowersja Starówki jest dodatkowym jej atutem. Miejsce to powinno stać się nie tylko turystyczną wizytówką miasta, ale też sercem miasta - łączyć pokolenia oraz przeszłość z przyszłością. 

 

Młodzi elblążanie urodzeni w Elblągu coraz częściej interesują się historią miasta, utożsamiając się z tym miejscem. O ile wiedza o przedwojennej historii Elbląga jest stosunkowo dostępna – powstały bardzo dobre dzieła historyczne w tym zakresie, wydawnictwa popularyzujące dawne legendy i tym podobne, o tyle mało znana jest młodzieży powojenna historia miasta, tworzona już przez obecne, polskie społeczeństwo. 

Miastu potrzebny jest też znak rozpoznawczy: logo, flaga, hasło. Taki znak może służyć promocji miasta - prezentowany przez elbląskie firmy, instytucje, organizacje poza Elblągiem a także może być czynnikiem integrującym elblążan. 

 

Zamierzamy:

7.1. Doprowadzić do tego, żeby stare miasto tętniło życiem: powinny tu funkcjonować lokale gastronomiczne, kluby, z różnorodną ofertą kulturalną, wystawy i sprzedaż dzieł sztuki, stoiska kolekcjonerów. Stała scena na bulwarze powinna być zawsze dostępna dla lokalnych zespołów artystycznych. W sezonie wiosenno-letnim starówka w każdy weekend powinna być miejscem ciekawych wydarzeń kulturalnych.

7.2. Na rzece Elbląg  zainstalować statek muzeum – najlepiej z rodzaju produkowanych niegdyś w stoczni elbląskiej.

7.3. Organizować na rzece Elbląg w obrębie miasta zawody wioślarskie – np. pomiędzy uczelniami, organizacjami, instytucjami itp.

7.4. Opracować i promować „miejski szlak turystyczny” – obejmujący ciekawe miejsca związane z przeszłością i teraźniejszością Elbląga, który można prezentować turystom oraz w celach edukacyjnych dzieciom i młodzieży szkolnej. 

7.5. Zrealizować do końca miejscowy plan zagospodarowania starego miasta - odbudować pierzeję nadwodną Starego Miasta – z lokalami gastronomicznymi i handlowymi w parterach i ogródkami na bulwarze.

7.6. Wprowadzić do programów szkolnych nauczanie historii najnowszej oraz historii Elbląga i regionu elbląskiego na podstawie przygotowanych przez Fundację Elbląg zestawu odpowiednich podręczników, i innych publikacji.

7.7. Ogłosić otwarty konkurs na znak rozpoznawczy Elbląga.

 

8. Elbląg posiada atrakcyjne i konkurencyjne szkoły

 

Zbyt opieszale realizowany jest program termoizolacji i towarzyszącej mu modernizacji szkół. Szkoły nie są wyposażone odpowiednio do potrzeb w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe, również boiska szkolne są w złym stanie. Nauczyciele – jak mówią dyrektorzy – często uczą przy pomocy tablicy i kredy. Na zakup pomocy naukowych do szkół przeznacza się minimalne kwoty. Sprzęt zakupiony w ostatnich latach pochodzi nie z budżetu miasta, lecz z funduszy pozyskiwanych przez dyrektorów, ze sponsoringu, z ogólnopolskich programów ministerialnych (sale komputerowe dla szkół, multimedialne centra informacji w bibliotekach szkolnych). Pomimo to dyrektorzy szkół mają niewiele do powiedzenia na etapie planowania budżetu szkoły. Nie są pytani o realne potrzeby szkół, ani też nie mogą planować budżetów stosownie do potrzeb. W związku z tym organ prowadzący nie ma także prawdziwej, zgodnej z rzeczywistością wiedzy o potrzebach szkół. Szkoły są nieustannie niedofinansowane.

Szkoły są przede wszystkim kontrolowane, a za mało wspierane. Są nierówno traktowane przez organ prowadzący, faworyzowani dyrektorzy otrzymują więcej środków finansowych.

Wydział edukacji prowadzi krótkotrwałe projekty, często finansowane z funduszy unijnych, bez konsultacji z dyrektorami szkół. Programy te są wprawdzie spektakularne, nagłaśniane, ale mało efektywne, nie przynoszą trwałych zmian. Po ich zakończeniu nie są kontynuowane (chlubnym wyjątkiem jest tu doradztwo zawodowe w gimnazjach). Wiele lat w elbląskiej oświacie nie było zajęć pozalekcyjnych. Gdy sytuacja ta nieco się zmieniła trzy lata temu, okazało się, że trudno z powrotem namówić młodzież do spędzania wolnego czasu w szkole. Nadal  brakuje popołudniowych zajęć sportowych, znacznego dofinansowania wymaga też baza sportowa szkół.

W Elblągu działa zespół szkół katolickich, ale nie ma żadnej szkoły społecznej, która mogłaby promować nowatorskie pomysły edukacyjne i dydaktyczne.

 

Nasze działania:

8.1. Budżety szkół powinny wynikać z realnych potrzeb i być planowane przez dyrektorów. Szkołom trzeba pomóc stopniowo usuwać braki. Konieczne jest zadbanie o unowocześnienie szkół, zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego, tablic interaktywnych, kserokopiarek, programów multimedialnych, systematyczne nabywanie pomocy naukowych. W polityce organu prowadzącego powinna obowiązywać zasada równego traktowania szkół.

8.2. Zajęcia pozalekcyjne powinny być systematyczne, atrakcyjne i różnorodne, w tym sportowe, opłacane przez organ prowadzący szkoły, zgodne z potrzebami szkół. Projekty unijne powinny zakładać wprowadzenie stałych efektów.

8.3. Konieczna jest poprawa bazy sportowej szkół.

8.4. Osoby pracujące na rzecz elbląskiej oświaty powinny cieszyć się swobodą działań, możliwością rozwijania działalności, prowadzeniem współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

8.5. Powinny otrzymać wsparcie inicjatywy obywatelskie, zmierzające do organizowania szkół społecznych.

 

9. Elbląg dla młodzieży

 

Młodzieży wciąż ubywa. Młodzi ludzi twierdzą, że nie mają w Elblągu perspektyw na ciekawą pracę i zaspokojenie innych potrzeb życiowych. Nie planując zamieszkania w Elblągu na stałe, młodzież nie angażuje się w życie publiczne. Organizacje młodzieżowe nie są wspierane – nie ma odpowiednich lokali na ich spotkania i działalność. Młodzi ludzie nie znajdują tu też atrakcyjnej oferty kulturalnej i rekreacyjnej.

Wykształceni młodzi ludzie zostaliby w Elblągu, gdyby  poza miejscami pracy była tu możliwość  atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, uprawiania sportu, realizowania innych zainteresowań, a także gdyby były doceniane ich osiągnięcia i inicjatywy. 

Aby to zapewnić, będziemy tworzyć warunki i wspierać aktywny udział młodzieży w życiu społecznym, poprzez:

9.1 Utworzenie - z pomocą lokalnych animatorów - dzielnicowych (osiedlowych) Klubów Młodzieżowych, w których młodzież będzie gospodarzem.

9.2 Prowadzenie warsztatów z zakresu organizacji czasu wolnego, radzenia sobie ze stresem itp. 

9.3 Pomoc w zorganizowaniu forum dyskusyjnego, spotkań z ciekawymi ludźmi, w tym ze starszego pokolenia.

9.4 Rozwijanie placówek i prowadzenie działań, które dadzą w szerokim zakresie dzieciom i młodzieży możliwość rozwijania i prezentowania swoich pasji i talentów na forum miasta i poza nim – organizowanie konkursów, przeglądów twórczości, festiwali itp.

9.5 Wspieranie Młodzieżowej Rady Miasta.

9.6 Budowę dobrego wizerunku młodzieży, pokazując jej działalność społeczną i osiągnięcia (np. organizując wystawy twórczości w Urzędzie Miejskim).

9.7 Rozwój wolontariatu w szkołach i na uczelniach.

 

Czas też skończyć z podziałem na młodzież pełnosprawną i niepełnosprawną. Cała młodzież powinna uczyć się i spędzać czas razem. Potrzeby wszystkich młodych ludzi są podobne.

 

10. Elbląg dobrym miejscem do życia dla seniorów i osób niepełnosprawnych

 

W całej Europie rośnie średnia wieku ludności. Seniorzy stanowią coraz większy odsetek – w 2030 roku będą stanowić czwartą część mieszkańców  miasta. Ich potrzeby są bardzo różne – nie ograniczają się do opieki socjalnej. Osoby starsze powinny jak najdłużej zachować sprawność fizyczną i intelektualną, mieć możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym – towarzyskim i kulturalnym, realizowania swoich pasji. 

Osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunowie od lat zgłaszają potrzebę utworzenia dziennych placówek pobytu dla osób niepełnosprawnych o podobnym charakterze, w których mogłyby funkcjonować grupy wsparcia. 

Wszystkie dzieci i młodzież  w Polsce takie mają sama prawa, jednak w Elblągu nie ma ani jednej placówki oświatowej przystosowanej w pełni dla osób niepełnosprawnych, wiele dzieci musi uczyć się poza swoim środowiskiem rodzinnym i społecznym. 

Znając postulaty osób niepełnosprawnych i starszych a także dobre praktyki z innych miast uważamy za konieczne:

10.1. Utworzenie sieci dziennych placówek dla seniorów, dostępnych i położonych w pobliżu miejsc zamieszkania, prowadzonych przez samych seniorów z pomocą pracownika socjalnego.

10.2. Utworzenie sieci placówek dziennego pobytu dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

10.3. Zbadanie potrzeby i  utworzenie systemu mieszkalnictwa chronionego dla osób niepełnosprawnych i starszych.

10.4. Powołanie Rady Seniorów złożonej z przedstawicieli organizacji seniorskich, będącej rzecznikiem praw osób starszych, obsługiwanej przez  organizację pozarządową.

10.5. Powołanie Rzecznika Praw Seniorów.

10.6. Wyegzekwowanie przestrzegania  prawa budowlanego w zakresie dostępności mieszkań na dolnej kondygnacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

10.7. Wykonanie mapy dostępności miasta dla osób niepełnosprawnych – ruchowo, niewidomych i niesłyszących.

10.8. Wykonanie inwentaryzacji obiektów publicznych, budynków wielorodzinnych, ciągów komunikacyjnych – posiadających bariery architektoniczne w celu ich likwidacji. Zobowiązać do tego wszystkich właścicieli tych obiektów.

10.9. Systematycznie przystosowywanie placówek oświatowych do przyjęcia dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

10.10. Zachęcenie właścicieli obiektów publicznych do likwidacji barier architektonicznych, np. poprzez przeprowadzenie dorocznego konkursu na najbardziej przyjazną osobom niepełnosprawnym i starszym placówkę – kulturalną, handlową czy gastronomiczną.

 

11. Elbląg atrakcyjnym miejscem wypoczynku i integracji mieszkańców

 

Oferta w zakresie spędzania wolnego czasu w Elblągu jest w porównaniu z innymi miastami zbyt uboga, pomimo atrakcyjnych warunków przyrodniczych. Mamy unikalny las miejski – Bażantarnię, mamy rozległe miejskie parki. W parkach pojawiają się ostatnio nowoczesne ogródki dla dzieci, poza nimi służą jednak głównie za bar na świeżym powietrzu i miejsce do spacerów z psem. Widzimy wiele możliwości takiego zagospodarowania parków, żeby zachęcały do wyjścia z domu i do aktywnego wypoczynku wszystkie pokolenia. Jednocześnie trzeba też stworzyć atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu dla turystów. 

Te cele osiągniemy poprzez:

11.1. Przyśpieszenie budowy Aquaparku i całego kompleksu Europarku, z zainstalowaniem tam ścianki wspinaczkowej, parku linowego i podobnych urządzeń.

11.2. Zabudowanie  Wyspy Spichrzów z dominującą funkcją obsługi turystów i rozrywki.

11.3. Odtworzenie historycznych barkasów – przejażdżki barkasami po Zalewie.

11.4. Utworzenie w  Bramie Targowej placówki obsługi turystów, czynnej siedem dni w tygodniu, z siedzibą  przewodników turystycznych.

11.5. Budowę systemu ścieżek rowerowych spełniających w powiązaniu ze ścieżkami  na Wysoczyźnie Elbląskiej i w regionie Zalewu Wiślanego. 

11.6. Zdecydowaną promocję poruszania się po mieście rowerami. 

11.7. Budowę co najmniej dwóch „orlików”.

11.8. Modernizacja stadionu piłkarskiego przy ul. Agrykola.

11.9. Zainstalowanie w  miejskich parkach i na terenach zielonych stałych urządzeń do aktywnej rekreacji: stołów do tenisa stołowego, koszy do koszykówki, siatek do piłki  siatkowej itp.

11.10. Obok ogródków dla dzieci zorganizować w każdym parku miejsca dla seniorów ze stolikami do gier planszowych i urządzeniami do ćwiczeń fizycznych.

11.11. Udostępnienie odnowionych szkolnych boisk i sal gimnastycznych w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Strona główna | O nas | Członkowie | Jak przystąpić | Galeria | Linki | Mapa serwisu | Kontakt stat4u